Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

        

Маркетинговата стратегия е визията на компанията за желаната посока на развитие. Тя най-общо определя конкретните пазари, към които да се насочат усилията, както и конкурентните предимства, които следва да бъдат развити и използвани.

МАРККОММ за Вас:

Формулиране на ясни цели и фокус в съответствие с фирмената стратегия
Пазарен анализ  - мястото на Вашата компания на пазара
Пазарен анализ на Вашата конкуренция
Откриване на възможностите и определяне на Вашите конкурентни предимства
Определяне на целевите групи клиенти
Определяне на ценовата политика
Разработване на маркетинговия микс в конкретен маркетингов план и маркетингови програми