Директна реклама все по-често намира приложение като средство за въздействие върху целевата аудитория. Под директна реклама следва да се разбират онези рекламни комуникации, при които се установява пряк досег между рекламиращ и адресат, без посредничеството на какъвто и да било канал за масови комуникации.

Директната реклама е метод за пряко общуване чрез контролирано разпращане на писмени или отпечатани послания до предварително подбрани лица.

Предимствата на Директната реклама са висока четимост, по-малка конкуренция в сравнение с другите канали на реклама, персонализирането на посланието,

Ефективността на Директната реклама зависи от правилно подбраната целева група и добре планираното време за поднасяне на рекламното послание.

Успехът на всяка една рекламната кампания зависи най-вече от избраните критерии за провеждането й: обхват на аудиторията, тираж, управляемост, авторитетност (популярност, масовост, достоверност), достъпност, възприемане и стойност, а също така и от пътищата (каналите), по които достига до крайните потребители и възможността да им въздейства.