Рекламата е един от петте основни инструмента, които фирмите използват за насочване на комуникациите към желаните купувачи и аудитория. За да е работеща, рекламата трябва да е едновременно ефективна и ефикасна.

Ефективност на рекламата
Ефективността разкрива съотношението между използваните ресурси и постигнатия резултат от дейността. Колкото резултатът е по-висок в сравнение с използваните ресурси, толкова ефективността е по-висока. Това предполага, че ефективността изисква рационализиране на технологичния процес, защото в неговите рамки се създава самия продукт или публична услуга. Като индикатор за измерване на ефективността на рекламата се използва измерването на паричния разход за предлагането на единица продукт или публична услуга.

Ефикасност на рекламата
Ефикасността е понятие, което разкрива дали са постигнати заложените цели в дейността и преди всичко дали предлаганите услуги са адекватни на потребностите на аудиторията. Фактически ефикасността оценява крайната цел на създаването на всяка публична услуга – дали тя задоволява по най-добрия начин нуждите на дадени групи граждани и на обществото като цяло.