Когато избираме медия, която да достави нашето съобщение до целевата ни аудитория , трябва да търсим баланс между разходи и най-добрата услуга. За целта, освен всичко друго, ще ни е необходима и малка доза математика.

Разходите за медиите се следят на две нива. Първото ниво е общи разходи за ползване на съответното време (когато рекламата е в радио, телевизия) или място на съответния рекламен носител (вестник, списание, борд и др.). Второто ниво се отнася до относителните разходи, показващи отношението на общите разходи и размера на аудиторията, на която ще бъде предадено рекламното съобщение.

Относителните разходи са по-важния показател, защото именно той позволява да се намери оптималния баланс между разходите и размера на достигната аудитория.

Разходи на хиляда е най-използвания показател за относителни разходи, когато ще се рекламира във вестник или списание (печатни медии). Изчислява се каторазходите за единица закупена площ (например да кв. см., колона, страница и пр.)се разделят на тиража и се умножават по хиляда.

Показателят разходи на хиляда има още две разновидности: разходи на хиляда от целевата аудитория и разходи на хиляда плюс допълнителна аудитория.

Разходи на хиляда от целевата аудитория се изчислява като се разделят разходите за единица площ на целевата аудитория и се умножат по хиляда.

Пресата обикновено се чете не само от основната й аудитория, но и от други хора, които не са редовни читатели, а четат отделни броеве. Те съставляват т.нар. допълнителна аудитория. Когато искаме да вземем предвид и нея,  трябва да модифицираме формулата за разходи на хиляда плюс допълнителна аудитория.

Когато рекламният ни канал е електронна медия, може да се ползва формулата за изчисление на разходи за една рейтингова точка. Изчислява се като се разделят разходите за единица време на рейтинга на програмата.