mobile navigation menu icon
phone handle0885/826-438

Маркетинг и маркетингови комуникации

Маркетинг и маркетингови комуникации ПДФ Печат Е-мейл

МАРККОММ – Агенция за маркетинг и комуникации

Маркетинговите комуникации представляват функция на маркетинга в рамките на пазара. Традиционно те се свързват с четирите П (Р) и на маркетинговия микс: Product - продукт, Price - цена, Place - място, Promotion – промоция. Основната цел на маркетинговата комуникация е да се достигне до определена аудитория, за да повлияе на нейното поведение като информира, убеждава, напомня.

m elementi

Маркетинговите комуникации разчитат на специфична комбинация от похвати, известна като промоционален микс. Възможностите включват реклама, насърчаване на продажбите, връзки с обществеността (PR), директен маркетинг, лични продажби. Тук особено място има Интернет, защото глобалната мрежа се превърна в мощно средство за достигане на определени публики. Ролята на всеки елемент от маркетинговите комуникации в отделните комуникационни програми се определя от избраната стратегия на компанията.

За успеха на маркетинговите комуникации са важни управленските решения, взети по отношение на другите три области в маркетинг микса – продукт (услуга, идея), цената, на която ще се предлага марката и местата, на които тя може да бъде закупена. Дори най-добрата промоция не може да преодолее лошото качество на продукта, прекомерно високите цени или недостатъчната дистрибуция на дребно. По същия начин, успешните маркетингови комуникации се основават на адекватни  управленски решения по отношение на координацията на различните елементи на промоционалния микс.

Подборът на маркетинговите инструменти се влияе  и от фазата на  жизнения цикъл на продукта. Например рекламата и публичността дават най-голям резултат във фазата на въвеждане на продукта. Тяхната задача е да изградят у потребителите разпознаване и интерес към продукта. Насърчаването на продажбите и личните продажби стават по-важни в етапа на зрелост на продукта. Личните продажби могат да подобрят разбирането на клиентите за предимствата на продукта и тяхното убеждение, че офертата си струва. Насърчаването на продажбите е най-ефективно за стимулиране на покупки веднага. В процеса на остаряване на продукта компанията трябва да продължава с насърчаването на продажбите, но да намали рекламата, публичността и личните продажби.

Изборът инструменти от маркетинговите комуникации също така се влияе от  големината на компанията. Пазарните лидери могат да си позволят повече реклама и да използват насърчаване на продажбите по-пестеливо. По-малките конкуренти, напротив, използват насърчаването на продажбите по-агресивно.

За да работи маркетингът, маркетинговият микс трябва да се управлява интегрирано. За тази цел един нов подход по отношение на маркетинговите комуникации се появи през 90-те години на 20 в. - интегрираните маркетингови комуникации. Тази нова гледна точка има за цел да аранжира използването на всички форми на промоционалния микс за достигане до клиентите на различни нива по нови и по-добри начини.

 
top