Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Кои са клиентите на организацията?
Как разсъждават те?
Какво харесват?
Какво желаят?
Какво купуват?
Как вземат решение за покупка?

Ако се интересувате от достоверни отговори на тези и на други специфични въпроси, касаещи вашия бизнес, Вие имате нужда от маркетингово проучване.

Маркетинговите изследвания са незаменим инструмент в управлението на всяка организация. Те се състоят основно в събиране, обработка и интерпретация на маркетингови данни.

Има смисъл да бъдат правени маркетингови проучвания във всяка фаза от жизнения цикъл на продукта, както и във всеки етап на развитие на организацията.

Маркетинговите изследвания могат да бъдат полезни при формулиране на маркетинговата стратегия,  при модифициране на маркетинговата тактика, както и при реализирането на маркетинговите цели.

Маркетинговите проучвания са в състояние да подпомогнат изработването на управленски решения при възникнали маркетингови проблеми, а също и да покажат потенциала и да очертават нови перспективи.

За различните цели на маркетинговите изследвания се използват съответните техники и методи.