Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

 

Въпреки че използват един и същ изследователски инструментариум  между социологическите и маркетинговите изследвания има съществена разлика. Тя се състои в обекта на изследване.

Обект на социологическите изследвания
Социологическите проучвания изследват най-общо казано обществото като цяло. Те дават информация за обществените (социални) нагласи, процеси и тенденции.

Обект на маркетинговите изследвания
Маркетинговите проучвания са насочени към изследване на пазара и участниците в него – потребители, сътрудници, доставчици, търговски агенти (дистрибутори). Тези проучвания могат да изследват например потребителската удовлетвореност, потребителската лоялност, поведението на потребителя при покупка, поведението на организациите при покупка и пр.

Методика на работа при социологическите и маркетинговите проучвания
Методиката на работа при социологическите и при маркетинговите проучвания е еднаква. Тя основно се състои в проектиране и дизайн на изследването, прецизно дефиниране на целевите групи (таргет), селектиране на процедурите за проверка на избраните методи за регистрация и инструменти за получаване на първичната информация, събиране на емпиричните данни, обработка и анализ.

Инструментариум при социологическите и маркетинговите проучвания
Инструментариумът, който се използва при социологическите и при маркетинговите проучвания също е сходен. При качествените изследвания се използват методите на  фокус групи, експертизи,  дълбочинни интервюта. При количествените изследвания  - структурирани персонални интервюта (интервю лице в лице),  структурирани наблюдения, интервюта по телефона, структурирани анкети, анкети по интернет и др.